Prispôsobiť veľkosť písma:AAA
 
 

Motorová nafta

Všeobecná charakteristika

Motorové nafty sú zmesou kvapalných uhľovodíkov získavaných  z ropy destiláciou a hydrogenačnej rafinácií vriacej v rozmedzí 150 až 370°C. Môžu obsahovať aditiva na zlepšení úžitkových vlastností, ako sú depresanty, detergenty, prísady zvyšujúcu mazivosť a inhibítory korózie.

Základní kvalitatívne parametre
STN EN 590 

Špecifikácie   
Parametre Trieda B
Trieda D Trieda F
Trieda 2
Časové obdobie expedície 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.  
    1.3. - 14.4.    
Filtrovateľnosť (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20  
Cloud Point (CP) - °C, max. - - -8  
Hustota pri 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845  
Cetanové číslo, min. 51 51 51  
Cetanový index, min. 46 46 46  
Destilační skúška        
 - % (V/V) destilátu do 250°C obj., max. <65 <65 <65  
 - % (V/V) destilátu do 350°C obj., min. 85 85 85  
 - 95% (V/V) predestiluje do  °C, min. 360 360 360  
Viskozita pri 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5  
Bod vzplanutia PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55  
Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10  
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200  
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24  
Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm 460 460 460  
Hustota při 15°C - kg.m-3       800 - 840
Cetanové číslo, min.       48
Cetanový index, min.       46
Filtrovatelnost - °C, max.       -32
TVP - °C, max.       -22
Destilační zkouška        
 - do 180°C předestiluje - % obj., max.       10
 - do 340°C předestiluje - % obj., min.       95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.       1,5 - 4
Bod vzplanutí PM - °C, min.       nad 55
Obsah síry - mg.kg-1, max.       10
Obsah vody - mg.kg-1, max.       200
Celkový obsah nečistôt - mg.kg-1, max. ​      24
Obsah popola - % hm., max.       0,01
Oxidačná stabilita - g.cm-3, max.       25
Obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov - % m/m, max.       11
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm       460

Použitie
Motorové nafty sa používajú ako palivá pre vznetové motory, alebo tiež ako palivo pre niektoré typy plynových turbín.

Skladovanie a preprava
Motorové nafty sa dodávajú v automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácií musia byť dodržiavané príslušné zákonné ustanovenia a bezpečnostné predpisy.

Základné bezpečnostné údaje
Motorové nafty sú čírou nažltkavou až žltou horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia nad 55°C. Normálne Klima (tvídy B, D, F)
 

Xn
R 40
S 2-36/37-61