Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Zásady ochrany osobných údajov
Velikost textu:  A AA
Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ust​anovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR”) je spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 14083/33A Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Bratislava III, vložka 20665/B, oddiel Sro, IČO: 35 777 087 (ďalej len „ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).​

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. kladie veľký dôraz na transparentnosť spracovania a bezpečia Vašich osobných údajov, ktoré sú považované za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s GDPR, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon”) a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.​

Pre zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. bola v súlade s § 44 ods. 4 Zákona menovaná zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO – Data protection officer), ktorá je Vám v prípade otázok, či nezrovnalostí v súvislosti so spracovaním osobných údajov k dispozícii na emaile osobneudajesk@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +421 248 209 329 alebo na adrese ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Ochrana osobných údajov, Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava 3 – mestská časť Nové Mesto.​

Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. si váži Vašu dôveru, a preto Vás v súlade so zásadou transparentnosti týmto dokumentom „Zásady ochrany osobných údajov“ informuje o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné pre nižšie uvedené účely.​

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na internetové stránky https://www.orlenunipetrol.sk​ (ďalej len „internetové stránky“) a sú primárne určené pre zmluvných partnerov, návštevníkov internetových stránok, uchádzačov o pracovné pozície, žiadateľov / dotknuté osoby a ďalšie osoby, s ktorých osobnými údajmi môže ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. prichádzať do styku.​


II. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

1. Realizácia a plnenie zmluv​ného vzťahu

Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. sa zaoberá  veľkoobchodným a maloobchodným predajom rafinérskych, petrochemických a maloobchodných produktov, ako aj  pos​kytovaním súvisiacich doplnkových služieb. Pri tejto obchodnej činnosti dochádza ku spracovaniu osobných údajov, a to predovšetkým zákazníkov a dodávateľov ako fyzických osôb a ďalších osôb.

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia a plnenie zmluvného vzťahu, t.j. dodanie objednaného produktu, zaistenie dopravy, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi partnerom a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a plnením ďalších zmluvných záväzkov. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR alebo spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy a pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy. Spracovávame kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré zastupujú partnera, ako právnickú osobu, nakoľko je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s partnerom a spracovanie je založené na spoločnom oprávnenom záujme partnera a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. na poskytovanie dohodnutých služieb.


Za vyššie špecifikova​ným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. najmä tieto údaje: 

 • Identifikačn​é údaje (titul, meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ DPH, prípadne rodné číslo, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti);

 • Kontaktné​ údaje (e-mailová adresa, poštovná adresa, telefónne číslo, funkcia);​

 • Číslo bank​ového účtu (IBAN);

 • Prevádzkové ​záznamy (zápisy zo schôdzok, pokyny a pod.);

 • Údaje o objednáv​ke, dodávke, údaje o platbe;

 • Nevyhnutnú ko​munikáciu medzi partnerom a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.

 

2. Plnenie zákonných povinností v rámci účtovnej a daňovej agendy

Účtovné doklady, údaje o Vašich platbách a ďalšie informácie vyžadované zákonom spracovávame pre splnenie našich zákonných povinností, t.j. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

3. Komunikácia so žiadateľmi / dotknutými osobami

V prípade, že kontaktujete spolo​čnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. prostredníctvom emailu, poštovnej adresy alebo iným spôsobom, budú informácie o Vašom kontakte spracovávané iba za účelom komunikácie s Vami.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. f) GDPR t.j. prípad, kedy je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov, ktoré Prevádzkovateľ sleduje, konkrétne záujem na rozvoji vzťahov s návštevníkmi internetových stránok v danej problematike, zefektívnenie komunikácie, prezentáciu obchodného mena ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a ochrane dobre povesti.​

Rozsah spracovávaných osobných údajov je závislý od povahy komunikácie so žiadateľom / dotknutou osobou.

 

4. Nábor zamestnancov

Pokiaľ sa chcete stať členom tímu spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a zašlite nám Váš životopis prostredníctvom príslušného formulára alebo iným spôsobom. Následne budeme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom výberového konania na Vami zvolenú pracovnú pozíciu. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR alebo spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy a pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, t.j. Váš záujem zúčastniť sa výberového konania.​

V prípade, že sa zúčastníte 1. kola výberového konania, môžete byt požiadaní/á o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to za účelom overenia, či získania referencií u predchádzajúcich zamestnávateľov, z verejných zdrojov a vo verejných registroch právnických a fyzických osôb z dôvodu overenia pravdivosti Vami poskytnutých informácií a predísť tým stretu záujmov s činnosťou skupiny ORLEN Unipetrol.​

Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov za týmto účelom získate v každej úvodnej hlavičke ponúkanej pracovnej pozície.​


5. Zaslanie ponúk obdobných pracovných pozícií

Pokiaľ ste poskytol/a spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom evidovania Vašej osoby ako záujemcu o iné vhodné pracovné miesto v rámci skupiny ORLEN Unipetrol, budú Vaše osobné údaje spracovávané na účely zasielania ponúk obdobných pracovných pozícií. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. a) GDPR alebo Váš dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.​

Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov za týmto účelom získate v každej dolnej časti ponúkanej pracovnej pozície.​

 

6. Zaslanie obchodných oznámení a newslettrov

Našich klientov v primeranej periodicite kontaktujeme s ponukou ďalších služieb alebo s pozvánkou na niektorú z našich akcií, prípadne s aktuálnym​i novinkami v našej oblasti podnikania, a to na základe oprávneného záujmu ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. v rozvoji jej činnosti v súlade s ustanovením § 116 ods. 14 a 15  zákona č. 452/2021 Zz. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Pokiaľ takéto informácie nechcete dostávať, odpovedzte na náš email alebo nám iným spôsobom túto informáciu oznámte a my Vám vyhovieme.​


Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje:​

 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo)​

 

Na vybraných internetových stránkach Prevádzkovateľa máte tiež možnosť prihlásiť sa na odber noviniek (newslettrov), a to zadaním Vašej e-mailovej adresy do vymedzeného poľa. Aby sme mohli Vašu e-mailovou adresu využiť a informovať Vás tak o novinkách, pripravovaných akciách a zaujímavých projektoch, budeme potrebovať Váš súhlas, ktorý je právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je kedykoľvek odvolateľný. Je úplne na Vašej slobodnej vôli, či s nami chcete byť v spojení a byť súčasťou našich projektov a nových výziev.​


Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje:

 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)

Viac informácií je uvedených priamo v súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci newslettera.


7. Prev​ádzkovanie kamerového systému s nepretržitým záznamom v monitorovaných priestoroch a objektoch ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.

​​Priestory a objekty ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. sú monitorované kamerovým systémom so záznamom za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. alebo iného subjektu (najmä ochrana majetku, zdravia, života a bezpečia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch) na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Monitorované priestory sú označené piktogramom s ďalšími informáciami.


Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje:​

 • Obrazový záznam fyzických osôb​

 • Registračná značka vozidla


8. Plnenie pracovno-právneho vzťahu

Naši zamestnanci sú informovaní o spracovaní ich osobných údajov individuálne.


9. Vyhotovovanie fotografií, audiovizuálneho záznamu a online-prenosu v priebehu organizovanej akcie

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. môže v priebehu organizovanej akcie vyhotovovať fotografie a audiovizuálne záznamy zachycujúce dianie na mieste akcie a prítomných účastníkov. Prevádzkovateľ môže umiestniť vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy na intranet a sociálne siete, v rámci ktorých má zriadený užívateľský profil. Pokiaľ si neprajete byť fotografovaní alebo natáčaní, upozornite na to fotografa alebo kameramana, prípadne môžete upozorniť Prevádzkovateľa, že si neprajete, aby boli vyhotovované fotografie alebo audiovizuálne záznamy, alebo tieto boli publikované, či inak šírené.​

Z niektorých organizovaných akcií môže byť vykonávaný aj online-prenos alebo živé vysielanie, a to cez internetové stránky alebo sociálne siete, v rámci ktorých má Prevádzkovateľ zriadený užívateľský profil. Na tento typ prenosu ste upozornení už v pozvánke na takúto akciu.

V súvislosti s vyhotovovaním fotografií a audiovizuálnych záznamov z akcie je právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. propagácia aktivít a dobročinnosti uskutočňované pod záštitou Prevádzkovateľa.


Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje:

 • Fotografie a audioviz​uálny záznam​


III. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutnú  na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a následne po dobu, počas ktorej je ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. povinný ako Prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa obecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú ste nám ku spracovaniu poskytol/a súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je stanovená osobitnými zákonmi. Po uplynutí doby uchovania ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. osobné údaje zlikviduje. 


Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najmä:

 • ​​po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a k uplatneniu si nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu); 

 • po dobu 6 mesiacov od ukončenia vzájomnej interakcie pri osobných údajoch spracovávaných za účelom zodpovedania Vašej žiadosti;

 • po dobu stanovenú príslušnými zákonmi v prípade, kedy plníme naše zákonné povinnosti;

 • do odvolania súhlasu subjektom údajov pri spracovaní osobných údajov založených na základe súhlasu subjektu údajov alebo do uplynutia stanovenej doby;

 • po dobu 6 mesiacov od ukončenia výberového konania na danú pracovnú pozíciu;

 • maximálne po dobu 21 dní pri obrazovom zázname, ktorý bol vyhotovený kamerovým systémom pri monitorovaní priestoru ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.


Pre viac informácií ohľadne doby uchovávania môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov (DPO), ktorej kontaktné údaje nájdete v úvode týchto zásad.


IV. Poskytnutie osobných údajov

V spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. sú Vaše osobné údaje uchovávané v maximálnom bezpečí a sprístupnené len oprávneným zamestnancom, alebo jednotlivým prevádzkovateľom a/alebo sprostredkovateľom osobných údajov, a to len v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania. Bezpečie Vašich osobných údajov je u týchto príjemcov zabezpečené prostredníctvom ich zmluvných záväzkov.​

K poskytnutiu osobných údajov dochádza vždy pri dodržaní najvyššieho štandardu ochrany osobných údajov, ktorý zabezpečuje riadne zachovávanie práv subjektov údajov a ochranu súkromia. Podrobný zoznam je k dispozícii na vyžiadanie u osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov (DPO).​

 

Zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 • Orgány štátnej a verejnej správy;  

 • Poisťovne, banky a pobočky zahraničných bánk;

 • Holdingová spoločnosť ORLEN S.A. zabezpečujúca IT podporu systému pre spracovanie osobných údajov;

 • Štatistický úrad v anonymizovanej forme; 

 • Externí audítori, advokáti, úradní prekladatelia a tlmočníci;

 • Poskytovatelia rôznych typov služieb (servisné organizácie, marketing, IT, prevádzka, mzdová agenda, atď.).

 

Za určitých podmienok je spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.  oprávnená niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.

Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. ako člen skupiny ORLEN, využíva konsolidáciu IT systémov a Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch v Poľsku, ktorá je krajinou zabezpečujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov, keďže je členom Európskej únie.

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ, EHP, alebo medzinárodným organizáciám, s výnimkou stavovských organizácií a združení s rovnakým predmetom činnosti, ako ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. (napr. SAPPO, ČESMAD a pod.).


V. Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte na základe Vašej žiadosti právo na poskytnutie informácii a na poskytnutie kópie Vašich spracovávaných osobných údajov. V prípade opakovanej nedôvodnej žiadosti si bude spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe Vás bude informovať.


2. Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nepresné, neaktuálne alebo inak nesprávne, kontaktujte nás a my ich opravíme. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

  

3. Právo na výmaz

Pokiaľ už osobné údaje nie sú potrebné  na zabezpečenie stanoveného účelu, alebo odvoláte súhlas s ich spracovaním, tieto osobné údaje vymažeme. V niektorých prípadoch je však Vaše právo obmedzené. Napríklad osobné údaje, ktoré spracovávame na základe našich zákonných povinností nie je možné vymazať pred uplynutím zákonom stanovených archivačných lehôt alebo v prípade osobných údajov súvisiacich s poskytovaním služieb nie je možné tieto vymazať pred uplynutím lehoty na prípadné uplatnenie súvisiacich nárokov s ohľadom na premlčanie / preklúziu (náhrada škody, reklamácie atď.).​

 

4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ:

 • osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné;

 • spracovanie je nezákonné;

 • osobné údaje už nie sú potrebné, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku;

 • podal/a ste námietku proti ich spracovaniu.


Po dobu obmedzenia budú Vaše osobné údaje u nás iba uložené a nebudú s nimi robené žiadne operácie bez Vášho súhlasu. Obmedzenie spracovania trvá po dobu, po ktorú trvá niektorá z vyššie uvedených situácii. O prípadnom ukončení obmedzení budete informovaní.

 

5. Právo podať námietku 

Proti spracovaniu, založenom na základe oprávneného záujmu a pre priamy marketing, môžete podať odôvodnenú námietku. Oprávnenosť námietky bude posudzovaná a o rozhodnutí budete vyrozumení prostredníctvom Vami zvoleného kontaktu.​

 

6. Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že chcete, aby spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. Vaše osobné údaje poskytla tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť osobných údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli dotknuté práva a slobody tretích osôb, ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.​

 

7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ si tak želáte urobiť, kontaktujte nás so svojou žiadosťou prostredníctvom kontaktných údajov osoby zodpovednej pre ochranu osobných údajov (DPO) uvedených nižšie.​

 

8. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania s právnymi účinkami

Automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ktoré by malo pre subjekty údajov právne účinky, v rámci našej činnosti nevyužívame.​

 

9. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nie je nakladané podľa Zákona, máte právo obrátiť sa s Vašou odôvodnenou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk).​

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom kontaktných údajov osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov na emaile osobneudajesk@orlenunipetrol.cz, alebo na doručovacej adrese ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Ochrana osobných údajov, Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava 3 – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika. ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektu údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.


VI. Súbory cookies

Pre správne fungovanie týchto webových stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na Vaše zariadenie. Jednotlivé typy cookies a ďalšie informácie sme pre Vás prehľadne pripravili v baneri (okne), ktoré môžete kedykoľvek vyvolať cez tent​​o odkaz.

Pre niektoré typy cookies je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať prostredníctvom nastavenia preferencií v baneri (okne), ktoré môžete kedykoľvek vyvolať cez tento odkaz Chcem zmeniť nastavenie cookies.

V prípade udelenia Vášho súhlasu s použitím všetkých typov cookies, bude Váš súhlas platný po dobu 12 mesiacov, ak ho nezmeníte skôr. V prípade neudelenia súhlasu bude Vaša voľba uložená po dobu 14 dní a potom opäť ponúknutá pri návšteve našich webových stránok.

V prípade otázok je Vám k dispozícii naša osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov na e-maile osobniudajesk@orlenunipetrol.cz alebo na poštovej adrese ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 14083/33A Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

Tieto zásady boli aktualizované dňa 13. 9. 2023.


​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL